1. melléklet

MARESI FOODBROKER KFT: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a Tante Fanny-Futács Gitta üzenőfali nyereményjáték (a „Nyereményjáték”) során gyűjtött személyes adatok kezeléséről

1. Bevezetés

A MARESI FOODBROKER Kft. (a “Társaság”) elkötelezett fogyasztói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a Nyereményjáték során;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Ez a tájékoztató a Tante Fanny-Futács Gitta Játékszabályzatának 1. számú melléklete. A jelen tájékoztatóban külön nem definiált, nagy kezdőbetűs kifejezések a Játékszabályzatban írtakkal azonos jelentéssel bírnak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-előzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2. Adatkezelő/Szervező

Név: MARESI FOODBROKER Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-076829

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10567203-2-43

Telefonszám: +36 1 248 3030

E-mail: office@maresi.hu

web: https://www.tantefanny.hu/

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Gál Dénes

E-mail: adatvedelem@maresi.hu

Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt („DPO”), az itt olvasható tájékoztató betartása feletti felügyelet érdekében. Ha bármilyen kérdése van a tájékoztatóval kapcsolatban, vagy hogy miként kezeljük személyes adatait, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait kívánja gyakorolni azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel az adatvedelem@maresi.hu címen.

3. Adatfeldolgozó/Lebonyolító

Név: Red Lemon Media Group Kft.

Székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. III. emelet 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-937773

Adószám: 22658814-2-41

E-mail: vecsei.bence@redlemon.hu

web: https://www.instagram.com/gorogzita/

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A Társaság nyereményjáték során történő adatkezelései a Társaság által forgalmazott termékek népszerűsítéséhez és ezáltal a forgalom növeléséhez, a márkaismertség növeléséhez és a fiatalok körében való terjesztéséhez kapcsolódó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek, valamint a kisorsolt vagy a zsűri által kiválasztott nyertesek esetében önkéntes hozzájáruláson alapulnak A jogos érdekek érvényesíthetőségén alapuló adatkezelések esetében Ön, mint Játékos az adatkezelés bármely szakában élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, valamint az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Ön, mint Játékos a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja, illetve élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében.

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, életkora stb. és az Instagram oldal használata során észlelhető információk (pl. az Ön profiljának neve, profilképe stb.), melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

A Nyereményjáték során az alábbi adatokat kezeljük:

 • a Társaság jogos érdekeinek érvényesíthetősége alapján a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként a Játékos Instagram  vagy Facebook azonosítóját (Instagram ID, Facebook ID), valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat,
 • a kisorsolt nyertesek önkéntes hozzájárulása alapján kapcsolattartási adatként a Játékos nevét, lakcímét (lakóhelyét vagy tartózkodási helyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint
 • a kisorsolt nyertesek önkéntes hozzájárulása alapján a nyeremény átvételével összefüggő esetleges további adatként a Játékos által benyújtott, a nyeremény átvételére vonatkozó meghatalmazáson szereplő személyes adatokat.

5. Mire, miért és meddig használjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adataikat a Nyereményjáték során a Társaság jogos érdekeinek érvényesíthetősége (lásd IV. pont), valamint a kisorsolt nyertesek esetében hozzájárulás jogalap szerint gyűjtjük, melyről a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Szervező és a Lebonyolító a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a IV. pontban meghatározott adatokat kezeli.

Az adatszolgáltatás a Társaság jogos érdekeinek érvényesíthetőségén (lásd IV. pont), valamint a kisorsolt, illetve zsűri által kiválasztott nyertesek esetében önkéntes hozzájáruláson alapul,  a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen adatvédelmi tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy Lebonyolító részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező és/vagy Lebonyolító csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

Az adataik feldolgozását az Adatfeldolgozó végzi a III. pontban megadott elérhetőségeken, illetve a Tante Fanny Magyarország Instagram vagy Facebook felületen.

Szervező̋ a nyertes Játékos nevét nyilvánosságra hozhatja a Nyereményjáték Instagram oldalán, a sorsolás után legkésőbb a sorsolást követő 6 hónapig.

Minden további, a Nyereményjátékban történő̋ részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező̋ és Lebonyolító a Nyereményjáték lezárását követő 6 hónapig őriznek meg, ezt követően haladéktalanul megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

Amennyiben a nyertesnek a termékszavatosság kérdésében problémája merül fel a nyereményként részére elküldött termékekkel kapcsolatban, problémájával Szervezőhöz fordulhat. Ilyen esetekben a nyertes azonosítása céljából indokolt az adatoknak a Játék lezárását követő 6 hónapig tartó kezelése.

6. Az Ön személyes adatainak megosztása

Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk a Társaság cégcsoporthoz tartozó más vállalatokkal az Európai Unión belül, és amelyeket megbíztunk az Instagram vagy Facebook oldalainkon rögzített adatok feldolgozásával és/vagy az Instagram vagy Facebook oldalainknak, annak szolgáltatásainak vagy tartalmainak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével.

Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei szerint használják a személyes adatokat.

Nemzetközi adatcsere

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országoknak csak az alábbi feltételek mellett adjuk át a személyes adatait:

 • ha az átadás olyan helyen történik, ahol az Európai Bizottság megítélése szerint biztosított a személyes adatainak megfelelő védelme; vagy
 • ha kellő intézkedéseket tettünk, például az Európai Bizottság vagy egy adatvédelmi hatóság meghatározásain alapuló megfelelő adatvédelmi intézkedéseket magukban foglaló szerződéses megállapodást kötöttünk az adatfogadóval az adatok átadására vonatkozóan. Az ilyen szerződések másolatát a megadott elérhetőségeken kérheti el; vagy
 • ha Ön hozzájárult az átadáshoz, vagy más jogalap következtében jogosultak vagyunk az átadásra.

Ezenkívül, az itt olvasható adatvédelmi tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Állandó partnereink:
  • Futács Gitta egyéni vállakozó (1112 Budapest Kányakapu utca 12.)
  • Prodactive World Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.)
  • Gepárd Futárszolgálat Kft (1149 Budapest, Mogyoródi út. 32.)
 • A III. pontban meghatározott Adatfeldolgozó
 • Kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel, szabályozó hatóságokkal;
 • Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel;
 • Közösségi média: Ön hozzáférhet harmadik fél közösségimédia-szolgáltatásokhoz Instagram oldalunkon keresztül. Kérjük, tekintse meg ezen harmadik fél közösségimédia-szolgáltató adatvédelmi szabályzatát, hogy a fenti eljárásokról többet tudjon meg.

7. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A Nyereményjáték során az adatok kezelése a II. és a III. pontban megadott webfelületeken és címeken zajlik.

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Társaság biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens a Társaság besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

8. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben megkeres minket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl

9. Social Media oldal használata

Instagram oldalaink használata

Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban a következő Instagram oldalt működteti:

https://www.instagram.com/tantefannytesztak/,

Lebonyolító a Nyereményjátékkal kapcsolatban a következő Instagram oldalt működteti:

https://www.instagram.com/gorogzita/

Az Ön Instagramon megadott adatait nyilvános nézetben látjuk (felhasználó név és fotó), így attól függ az általunk kezelt adatok köre, hogy a beállítások menüpontban mi az az információ, amit Ön nyilvánosnak megad. A beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei ne legyenek hozzáférhetők a nyilvánosnak megadott profilban.

Az adatok Instagram általi megszerzésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljáról és terjedelméről, valamint a magánszférájának védelmével kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről az Instagram adatkezelési szabályzatából tájékozódhat: https://help.instagram.com (Adatvédelmi és biztonsági központ à Az Instagram adatkezelési szabályzata)

Amennyiben az Instagram felületén nincs lehetősége az adatkezelés és adatvédelemmel kapcsolatos információkról tájékozódni, e tájékoztató az adatkezelésről az Instagram felületen általunk kezelt adatokra is érvényes.

Instagram oldalon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat
 • likeolja fényképeinket
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat
 • privát üzenetet ír nekünk
 • az oldalunkhoz kapcsolódó hashtaget helyez el az Ön saját profilján
 • megjelöli oldalunkat az Ön saját profilján

Társaságunk minden esetben kizárólag a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük az adatait.

10. Az Ön adatvédelmi jogai, jogorvoslati lehetőségei

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a II. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:

A Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Ön kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai

Adatvédelmi tájékoztatónk időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük webhelyünkön vagy e-mailben közöljük Önnel.