Húsvéti tojásvadászat

Játékszabályzat

I. S Z E R V E Z Ő É S  L E B O N Y O L Í T Ó

 1. S Z E R V E Z Ő

MARESI FOODBROKER KFT. (székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4., adószáma: 10567203-2-43, továbbiakban: Szervező)

nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2024. március 15-április 1. között a https://www.tantefanny.hu/ weboldalon.

 1. L E B O N Y O L Í T Ó

A Játék lebonyolítója és a technikai háttér szolgáltatója a Szervező megbízásából a Super11. (székhelye: 1118 Budapest Homonna utca 2-4., cégjegyzékszáma: 01 10 048731, adószáma: 25460731-2-43, mint Lebonyolító,

II. A J Á T É K B A N  R É S Z T V E V Ő  S Z E M É L Y E K

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik (Játékos). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot és a mellékleteként szolgáló Adatvédelmi Tájékoztatót.

III. A J Á T É K  I D Ő T A R T A M A

A játék 2024.03.15. 00:00 perctől és 2024.04.01. 23:59 percig tart.

IV. A J Á T É K  L E Í R Á S A

 1. A Játék felülete a https://www.tantefanny.hu/husveti-tojasvadaszat/ weboldal.
 2. A Játékra jelentkezni kizárólag a https://www.tantefanny.hu/husveti-tojasvadaszat/ oldalon megadott űrlapon, a szükséges adatokkal lehet.
 3. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a https://www.tantefanny.hu/husveti-tojasvadaszat/ oldalon leírt feltételeket teljesíti.
 4. A játék végén a nyertesek kisorsolásra kerülnek VI. pontban megjelölt alkalom során, a Comment Picker www.commentpicker.com/business alkalmazáson keresztül (3 nyertes és 3 pótnyertes). A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra azok közül a játékosok közül, akik eleget tettek a játékfelhívásnak, és az űrlap kitöltésével elküldték a választ, majd ellenőrzésre kerül, hogy megfelelnek-e ezen játékszabályzat minden további pontjának, azaz például helyes választ adtak-e.

V. A J Á T É K  D Í J A I

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 3 fő nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kapják:

Forduló Fogyasztói ár Mennyiség Nyertesek
Fődíj 15 000 Ft / csomag
 • 1 db Tefal La Recyclé J5709702 Kerek tortaforma 26 cm
 • 2 db Tante Fanny friss vajas élesztős leveles tészta
 • 2 db Tante Fanny friss kelt tészta vajjal
 • 2 db Tante Fanny friss omlós quiche és linzertészta
 • 2 db Tante Fanny friss vajas leveles tészta
3 fő

 

A nyereménycsomag egyenkénti értéke: 15 000 Ft

A nyeremények pénzre nem válthatók.

VI. A N Y E R T E S E K  M E G Á L L A P Í T Á S A  S O R S O L Á S S A L

A nyereményjáték során hetente, továbbá a nyereményjáték végén az a Játékos jogosult az V. pontban meghatározott nyereményekre, aki a Játék időtartama alatt a weboldalon meghatározott módon  eleget tesz a játékfelhívásnak és elküldi az űrlapot a szükséges adatokkal.

A nyertesek kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.

A Játék végén 3 fődíj nyertes és 3 fődíj tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a fődíj nyertessel a sorsolástól számított 5 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Lebonyolítónak, vagy a fődíj nyertes kizárásra kerül a Játékból (lásd X. pont), a Lebonyolító a fődíj tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték fődíj nyertesének.

A kisorsolt szerencsések kommentjeit és fényképeit minden esetben manuálisan is ellenőrizzük.

A fődíjak sorsolásának időpontja:

2024.04.02. 14:00

A Játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására a fentiekben leírtak szerint kizárólag a Lebonyolító és Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek teljesítettsége és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását követően történik.

VII. A N Y E R T E S E K  É R T E S Í T É S E

A nyertesek megállapítását követően a Szervező az űrlapon megadott e-mail címen értesíti.

Eredményhirdetések időpontjai:

2024.04.02. 14:00 után 24 órán belül

Ha a nyertesek az e-mail fiók és a tűzfal beállításai miatt nem értesülnek a nyertesség tényéről (nem kapnak automatikus értesítést róla vagy az üzenet a „Kuka” közé kerül), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyerteseknek 5 napon belül válaszolniuk kell e-mailben, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek. A játékban való részvételhez a játékosoknak el kell fogadniuk az űrlap kitöltésekor a Játékszabályzatot és az Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint kifejezett hozzájárulásukat kell adniuk a hozzájárulást követően megadott személyes adataik Szervező, illetve Lebonyolító általi kezeléséhez, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek.

A nyerteseknek – amennyiben hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez – a személyes üzenetváltás során el kell küldeniük a nyertes nevét, telefonszámát, e-mail címét és a nyeremények kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

A tartaléknyertesekkel Szervező, illetve Lebonyolító privát üzenetben abban az esetben veszi fel a kapcsolatot, ha egy vagy több nyertes kiesése vagy kizárása következtében jogosulttá válnak a nyeremény megszerzésére. Az ilyenkor követendő folyamat megegyezik az eredeti nyertesek esetében követendővel. Az eredeti nyertesek azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságukat elvesztették, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosultak.

A nyereményeket a Szervező futárszolgálat segítségével juttatja el a nyerteseknek, melyre a nyertesek kihirdetését követően 90 napja áll rendelkezésre. Sikertelen kézbesítés esetén a nyertes a nyereménytől elesik és tartaléknyertes sem kerül kiválasztásra ebben az esetben. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.

VIII. A J Á T É K B A N  T Ö R T É N Ő  R É S Z V É T E L  V I S S Z A V O N Á S A  A  J Á T É K O S  Á L T A L

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a tantefanny@maresi.hu címre küldött üzenetben. Ebben az esetben a Játékos a sorsolásokon nem vesz részt.

IX. A J Á T É K B Ó L  T Ö R T É N Ő  K I Z Á R Á S  K R I T É R I U M A I

A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a beküldött válaszára és/vagy a Szervező social média oldalainak üzenőfalán elhelyezett hirdető posztjaira az alábbiak igazak:

 • politikai színezetű,
 • rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 • bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
 • pornográf elemeket tartalmaz,
 • indokolatlanul trágár,
 • szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,
 • sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
 • amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

A versenyből történő kizárás a Tante Fanny Instagram és Facebook oldalról történő kitiltást vonhatja maga után.

X. A J Á T É K  S O R Á N  A  J Á T É K O S O K  Á L T A L  F E L T Ö L T Ö T T  A L K O T Á S O K  T O V Á B B I  F E L H A S Z N Á L Á S A

A Játékosok a jelen Játékszabályzat és a mellékleteként szolgáló Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Szervező az általuk beküldött Alkotásokat a későbbiekben felhasználja.

A Játékosok a válaszokat és a hirdetett social media postokat az alábbi pontok tiszteletben tartása mellett kommentelhetik:

 1. a hozzászólás a Játékos saját alkotása/válasza.
 2. a hozzászólás tartalma nem lehet sértő vagy erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, a környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás; vagy amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
 3. a hozzászólás nem irányulhat harmadik fél termékének vagy szolgáltatásának reklámozására
 4. Ezen előírásoknak nem megfelelő hozzászólások a játékban nem vehetnek részt és Szervező fenntartja a jogot, hogy az előírásoknak nem megfelelő hozzászólások publikálását megakadályozza vagy azokat bármikor törölje.

XI. A N Y E R E M É N Y E K  A D Ó Z Á S A

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A szállítási költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.

Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a nyeremény átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

XII. A D A T K E Z E L É S, A D A T V É D E L E M

A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. Kizárjuk a felelősségünket, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen bennünket az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

A Játékban való részvétellel, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint továbbíthassuk az adatfeldolgozóinknak.

XIII. F E L E L Ő S S É G K I Z Á R Á S,  V I S  MA I O R

A játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

XIV. E G Y É B

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok által megadott szállítási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

A Szervező a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2024. március 14.